Komisja Rewizyjna

Wybrana na podstawie Walnego Zebrania z dnia 12.05.2024 r.

Przewodnicząca

Agnieszka Kąpińska

Zastępca

Leszek Górak

Sekretarz

Katarzyna Kozaczek–Łupińska

Członek komisji

Agata Chrastek

Zadania Komisji Rewizyjnej

REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNYCH STOWARZYSZENIA OGRODOWEGO POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW

I. ZASADY ORGANIZACYJNE FUNKCJONOWANIA KOMISJI REWIZYJNYCH

§ 1
 1. Sposób działania komisji rewizyjnych w jednostkach PZD określają przepisy Statutu PZD regulujące funkcjonowanie organów PZD oraz niniejszy Regulamin.
 2. Zakres kompetencji komisji rewizyjnych określają w szczególności:
   • dla komisji rewizyjnych ROD, zapisy § 89 do 93 Statutu PZD,
   • dla okręgowych komisji rewizyjnych PZD, zapisy § 113 do 117 Statutu PZD,
   • dla Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD, zapisy § 136 do 140 Statutu PZD.
 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o komisji, rozumie się przez to, Krajową Komisję Rewizyjną PZD, okręgową komisję rewizyjną PZD lub komisję rewizyjną ROD.
§ 2

Zgodnie z § 36 Statutu PZD przewodniczący komisji lub jego zastępca mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym w zebraniach innego organu danej jednostki organizacyjnej PZD.

§ 3

Krajowa Komisja Rewizyjna PZD i okręgowa komisja rewizyjna PZD może realizować swoje zadania przy pomocy ekspertów, w szczególności rewidentów i biegłych.

§ 4
 1. Nie można być jednocześnie członkiem komisji rewizyjnej ROD i członkiem zarządu ROD.

 2. Nie można być jednocześnie członkiem okręgowej komisji rewizyjnej PZD i okręgowego zarządu PZD lub okręgowej rady PZD.

 3. Nie można być jednocześnie członkiem Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD i Krajowej Rady PZD lub Krajowego Zarządu PZD.
§ 5
 1.  Osoba bliska członka komisji nie może być członkiem organu PZD w danej jednostce organizacyjnej PZD.

 2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1, dotyczy również małżonka osoby bliskiej członka komisji.

 3. Przez osobę bliską rozumie się – małżonka, zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
§ 6
 1. Posiedzenia komisji rewizyjnej ROD odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.

 2. Posiedzenia Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD i okręgowej komisji rewizyjnej PZD odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku.
§ 7
 1. Posiedzenia komisji rewizyjnej ROD odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.

 2. Posiedzenia Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD i okręgowej komisji rewizyjnej PZD odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku.
§ 8
 1. Posiedzenia komisji zwołuje i prowadzi przewodniczący, a w razie jego nieobecności zastępca przewodniczącego.

 2. Posiedzenie komisji rewizyjnej ROD może również zwołać przewodniczący okręgowej komisji rewizyjnej.
§ 9

Posiedzenia Krajowej Komisji Rewizyjnej zwołuje i prowadzi przewodniczący, a w razie jego nieobecności pierwszy zastępca przewodniczącego.

§ 10
 1. Z posiedzeń komisji sporządza się protokół, który obejmuje w szczególności:
  • miejsce i datę posiedzenia,
  • przyjęty porządek posiedzenia,
  • wykaz podjętych uchwał, których tekst stanowią załącznik do protokołu,
  • listę osób uczestniczących w posiedzeniu.
 1. Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej ROD podpisują przewodniczący lub jego zastępca oraz protokolant.

 2. Protokół z posiedzenia Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD i okręgowej komisji rewizyjnej PZD podpisują przewodniczący lub pierwszy zastępca przewodniczącego tej komisji oraz jej sekretarz.
§ 11
 1. W przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia prawa powszechnie obowiązującego lub związkowego przez zarząd ROD lub jego członka, przewodniczący komisji rewizyjnej ROD ma obowiązek powiadomić o tym właściwy okręgowy zarząd PZD.

 2. W przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia prawa powszechnie obowiązującego lub związkowego przez okręgową radę PZD, okręgowy zarząd PZD lub członka organu, przewodniczący okręgowej komisji rewizyjnej PZD ma obowiązek powiadomić o tym Krajowy Zarząd PZD.

 3. W przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia prawa powszechnie obowiązującego lub związkowego przez Krajowy Zarząd PZD lub członka organu, przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD ma obowiązek powiadomienia o tym Krajową Radę PZD.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 12

Celem kontroli jest badanie działalności jednostki organizacyjnej PZD lub organu PZD w zakresie:

 1. legalności, tj. zgodności podejmowanych działań z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności: ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, ustawy prawo o stowarzyszeniach, Statutu PZD, Regulaminu ROD lub uchwał organów statutowych,
 2. gospodarności, tj. oszczędnego dysponowania środkami finansowymi oraz dbałości o właściwe zabezpieczenie majątku,
 3. rzetelności, tj. dokumentowania wszystkich podejmowanych czynności zgodnie ze stanem faktycznym,
 4. celowości tj. zasadności podejmowanych działań i decyzji w świetle celów i zadań ustawowych i statutowych PZD.
§ 13
 1. Komisja rewizyjna ROD prowadzi działalność kontrolną w ROD.

 2. Komisja rewizyjna ROD:
  1. przeprowadza kontrolę i ocenę działalności zarządu ROD, w tym finansowej,
  2. bada i opiniuje roczne sprawozdanie zarządu ROD i sprawozdanie finansowe ROD, a także preliminarze finansowe ROD
  3. przedstawia, wraz z wnioskami, wyniki kontroli oraz ocenę rocznego sprawozdania zarządu ROD i rocznego sprawozdania finansowego ROD wraz z opinią preliminarza finansowego ROD na walnym zebraniu sprawozdawczym,
  4. przedstawia na walnym zebraniu sprawozdawczo – wyborczym ocenę z działalności zarządu ROD za okres kadencji wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium dla ustępującego zarządu ROD.

 3. Komisja rewizyjna ROD przeprowadza kontrolę z własnej inicjatywy, na polecenie okręgowej komisji rewizyjnej PZD lub na wniosek okręgowego zarządu PZD. Po przeprowadzeniu kontroli komisja rewizyjna ROD podejmuje czynności zgodnie z § 92 ust. 3 i 4 Statutu PZD.

 4. Komisja rewizyjna ROD powiadamia okręgową komisję rewizyjną PZD o miejscu przechowywania dokumentacji komisji.
§ 14
 1. Okręgowa komisja rewizyjna PZD prowadzi działalność kontrolną w okręgu PZD.

 2. Okręgowa komisja rewizyjna PZD:
  1. przeprowadza w każdym roku kalendarzowym kontrolę i ocenę działalności okręgowej rady i okręgowego zarządu PZD, w tym finansowej,
  2. bada i opiniuje roczne sprawozdanie okręgowego zarządu PZD i sprawozdanie finansowe okręgu PZD oraz zbiorcze sprawozdanie finansowe z ROD, a także opiniuje preliminarze finansowe okręgu oraz zbiorcze preliminarze finansowe ROD,
  3. jest uprawniona do przeprowadzania kontroli działalności ROD,
  4. opracowuje sprawozdania i wnioski na okręgowy zjazd delegatów oraz stawia wniosek w sprawie udzielenia absolutorium okręgowemu zarządowi PZD,
  5. nadzoruje komisje rewizyjne ROD.

 3. Okręgowa komisja rewizyjna PZD przeprowadza kontrole z własnej inicjatywy, na polecenie Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD lub po uwzględnieniu wniosku okręgowego zarządu PZD.
§ 15
 1. Krajowa Komisja Rewizyjna PZD sprawuje kontrolę nad działalnością statutową i finansową PZD.

 2. Krajowa Komisja Rewizyjna PZD:
  1. bada i opiniuje roczne sprawozdanie finansowe jednostki krajowej PZD, roczne sprawozdanie z działalności Krajowego Zarządu PZD, zbiorcze sprawozdanie finansowe z ROD i okręgów PZD, roczne sprawozdanie finansowe PZD, preliminarz finansowy jednostki krajowej PZD oraz zbiorcze preliminarze finansowe ROD i okręgów PZD,
  2. przeprowadza kontrolę i ocenę działalności Krajowej Rady PZD i Krajowego Zarządu PZD, w tym finansową,
  3. jest uprawniona do przeprowadzenia kontroli działalności okręgów PZD i ROD,
  4. opracowuje sprawozdania i wnioski na Krajowy Zjazd Delegatów PZD oraz stawia wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Krajowej Radzie PZD,
  5. sprawuje nadzór nad okręgowymi komisjami rewizyjnymi PZD,
  6. uchwala Regulamin Komisji Rewizyjnych PZD.

 3. Krajowa Komisja Rewizyjna PZD przeprowadza kontrole z własnej inicjatywy lub po uwzględnieniu wniosku Krajowego Zarządu PZD.

III. ZASADY I TRYB PRZEPROWADZANIA KONTROLI I DOKUMENTOWANIA JEJ USTALEŃ

§ 16
 1. 1. Kontrole mogą być przeprowadzane, jako:
  1. badanie całokształtu działalności jednostki organizacyjnej PZD,
  2. badanie zagadnień problemowych,
  3. badanie rocznych sprawozdań finansowych,
  4. badanie skarg.

 2. Zakres kontroli ustala przewodniczący komisji rewizyjnej prowadzącej kontrolę, z tym, że w przypadku przeprowadzenia kontroli na polecenie organu nadrzędnego, zawarte w nim określenie zakresu kontroli, jest wiążące.

 3. Kontrolę przeprowadza się w siedzibie kontrolowanej jednostki oraz w miejscu wykonywania jej zadań.

 4. W przypadku braku siedziby, w której organy ROD wykonują swoje działania (np. domu działkowca), kontrolę przeprowadza się w siedzibie okręgu PZD.

 5. Wykonywanie czynności kontrolnych należy tak zorganizować, aby nie utrudniać jednostce kontrolowanej wykonywania bieżących czynności.
§ 17
 1. Komisja rewizyjna przeprowadza kontrole poprzez zespół kontrolny składający się, co najmniej z dwóch jej członków.
  2. Zespół kontrolny i jego kierownika powołuje przewodniczący komisji rewizyjnej lub zastępujący go w pełnieniu obowiązków zastępca przewodniczącego.
  3. W skład zespołu kontrolnego Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD i okręgowej komisji rewizyjnej PZD mogą być powoływani dodatkowo specjaliści (np. prawnicy, księgowi, specjaliści ds. inwestycyjnych i ogrodniczych) niebędący członkami tych komisji.
  4. Kierownik zespołu kontrolnego ustala podział zadań między członków i kieruje tym zespołem.
§ 18
 1. Przed rozpoczęciem kontroli kierownik zespołu kontrolnego przedstawia prezesowi zarządu kontrolowanej jednostki tematykę kontrolną.
 2. Członkowie zespołu kontrolnego przeprowadzający kontrolę uprawnieni są do:
  1. przeglądu wszystkich pomieszczeń i urządzeń kontrolowanej jednostki,
  2. wglądu do wszystkich akt i dokumentów zgodnie z zakresem kontroli,
  3. sprawdzenia stanu składników majątkowych,
  4. występowania do członków organów i pracowników kontrolowanej jednostki o udzielanie wyjaśnień ustnych i pisemnych.
 3. Prezes zarządu kontrolowanej jednostki ma obowiązek zapewnić kontrolującym możliwość wykonywania czynności wskazanych w ust. 2.
§ 19
 1. W trakcie kontroli zespół kontrolny ma obowiązek zbadać realizację zaleceń wydanych na podstawie poprzednich kontroli, a w przypadku ich nie wykonania ustalić osoby odpowiedzialne za zaniechanie.

 2. W trakcie kontroli członkowie zespołu kontrolnego mogą udzielać instruktażu, zwłaszcza w zakresie kontrolowanych zagadnień.

 3. Zespół kontrolny nie jest upoważniony do wydawania zarządzeń i zaleceń podczas przeprowadzania kontroli.
§ 20
 1. Ustalenia kontroli muszą wynikać z dokumentów, oględzin obiektów i urządzeń oraz oświadczeń osób udzielających wyjaśnień z ramienia kontrolowanej jednostki.

 2. Dokumenty i ich ewidencję członkowie zespołu kontrolnego sprawdzają pod względem formalnym, rachunkowym i merytorycznym, w szczególności badając ich legalność, kompletność i rzetelność sporządzania.

 3. Odpis lub wyciąg dokumentu sporządzanego dla potrzeb kontrolujących poświadcza za zgodność z oryginałem prezes zarządu (jego zastępca) jednostki kontrolowanej lub prezes zarządu (jego zastępca) jednostki, w której dokument się znajduje, z tym, że dokumenty finansowe poświadcza osoba odpowiedzialna za prowadzenie księgowości w tej jednostce.
§ 21

Członkowie zespołu kontrolnego w toku kontroli dokonują komisyjnego sprawdzenia stanu środków pieniężnych w kasie i innych składników majątkowych w obecności osoby materialnie odpowiedzialnej za sprawdzane składniki majątkowe, a w razie jej nieobecności, przy udziale prezesa zarządu jednostki lub jego zastępcy. Z czynności sprawdzenia stanu środków pieniężnych i innych składników majątkowych sporządza się oddzielne protokoły, które podpisuje osoba materialnie odpowiedzialna lub osoba obecna przy sprawdzeniu i dołącza się je do protokołu z kontroli.

§ 22
 1. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół.

 2. Protokół z kontroli zawiera:
  1. Informacje wstępne, w tym:
   • pełną nazwę kontrolowanej jednostki i jej adres,
   • datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli,
   • wskazanie organu przeprowadzającego kontrolę,
   • imiona i nazwiska członków zespołu kontrolnego, w tym specjalistów powołanych na podstawie § 17 ust. 3,
   • określenie zakresu kontroli oraz okresu objętego kontrolą,
   • imiona i nazwiska prezesa zarządu jednostki kontrolowanej lub jego zastępcy oraz innych osób udzielających w imieniu tej jednostki wyjaśnień i informacji;
  2. Ustalenia kontroli, w tym:
   • jakie dokumenty były badane i z jakiego okresu,
   • stan faktyczny kontrolowanych zagadnień i jego odzwierciedlenie w dokumentacji,
   • ocenę rzetelności i zgodność z prawem dokumentacji (finansowej, organizacyjnej, prawnej),
   • informację w zakresie realizacji zaleceń wydanych na podstawie poprzednich kontroli,
   • ocenę realizacji zadań objętych zakresem kontroli;

  3. Informacje końcowe:
   • wykaz załączników,
   • datę podpisania protokołu,
   • potwierdzenie odbioru protokołu z kontroli,
   • klauzulę wskazaną w § 24 ust.2,
   • ilość sporządzonych egzemplarzy z zaznaczeniem, że są one przeznaczone wyłącznie do użytku służbowego oraz wskazaniem, kto otrzymuje poszczególne egzemplarze.
§ 23
 1. Ustalenia kontroli należy formułować zwięźle i ujmować w protokole w grupach tematycznych.

 2. W razie stwierdzenia istotnych nieprawidłowości należy:
  1. określić, na czym one polegają oraz podać ich rozmiary i częstotliwość,
  2. wskazać konkretne fakty (przykłady), przyczyny i okoliczności ich powstania,
  3. wskazać ich ujemne skutki, a w szczególności możliwe do ustalenia rozmiary szkody, w tym utracone korzyści,
  4. o ile jest to możliwe, wskazać osoby odpowiedzialne lub współodpowiedzialne za zaistnienie nieprawidłowości i pobrać od nich pisemne wyjaśnienie, a także ustosunkować się do rzetelności tych wyjaśnień.
§ 24
 1. Protokół z kontroli podpisują:
  • członkowie zespołu kontrolnego,
  • prezes (lub jego zastępca) wraz z drugim członkiem zarządu jednostki kontrolowanej,
  • osoba prowadząca księgowość kontrolowanej jednostki, jeśli kontrola obejmuje sprawy finansowe i rachunkowe.

 2. Podpisy prezesa zarządu (lub jego zastępcy) wraz z drugim członkiem zarządu jednostki kontrolowanej składane są pod klauzulą: „Kontrolowany ma prawo wnieść w ciągu 14 dni od dnia zakończenia kontroli zastrzeżenia oraz złożyć wyjaśnienia do ustaleń zawartych w protokole. Wyjaśnienia (zastrzeżenia) składa się na piśmie do powołującego zespół kontrolny”.

 3. W przypadku braku podpisania protokołu przez którąkolwiek z osób wskazanych w ust. 1, kierownik zespołu kontrolnego powinien wskazać przyczynę braku podpisu.
§ 25
 1. Postanowienia § 14-24 stosuje się odpowiednio do kontroli działalności komisji rewizyjnych ROD lub okręgowej komisji rewizyjnej PZD przeprowadzanej przez nadrzędną komisję rewizyjną.

 2. W przypadku kontroli, o której mowa w ust. 1, obowiązki przypisane w § 14-24 do zarządu kontrolowanej jednostki, przypisane są do kontrolowanej komisji rewizyjnej. W szczególności, ilekroć w przywołanych §§ jest mowa o prezesie zarządu kontrolowanej jednostki lub jego zastępcy, należy wówczas przez to rozumieć przewodniczącego kontrolowanej komisji rewizyjnej lub jego zastępcę.

IV. POSTĘPOWANIE POKONTROLNE

§ 26
 1. Protokół z kontroli wraz z załącznikami oraz wnioskami zespołu wynikającymi z kontroli kierownik zespołu kontrolnego przekazuje przewodniczącemu komisji rewizyjnej prowadzącej kontrolę.

 2. Przewodniczący:
  1. w razie braku stwierdzenia podczas kontroli naruszeń obowiązujących przepisów, w tym działań lub zaniechań sprzecznych z ustalonym w PZD porządkiem prawnym lub przypisanymi zadaniami, pozostawia protokół w aktach komisji rewizyjnej,
  2. w razie stwierdzenia podczas kontroli naruszeń obowiązujących przepisów, w tym działań lub zaniechań sprzecznych z ustalonym w PZD porządkiem prawnym lub przypisanymi zadaniami, przekazuje odrębnym pismem protokół wraz z załącznikami organowi sprawującemu nadzór nad organem, z którego działaniem związane są stwierdzone naruszenia,
  3. w razie stwierdzenia podczas kontroli naruszeń obowiązujących przepisów, w tym działań lub zaniechań sprzecznych z ustalonym w PZD porządkiem prawnym lub przypisanymi zadaniami, które należy zaklasyfikować, jako działanie na szkodę działkowców lub PZD, przekazuje odrębnym pismem protokół wraz z załącznikami organowi sprawującemu nadzór nad organem, z którego działaniem są związane stwierdzone naruszenia, informując jednocześnie o konieczności podjęcia przez ten organ natychmiastowych działań przewidzianych przepisami związkowymi oraz prawem powszechnie obowiązującym.
§ 27
 1. W przypadku, gdy zespół kontrolny Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD kontrolował działalności komisji rewizyjnej ROD, Przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD:
  1. w razie braku stwierdzenia naruszeń przepisów, w tym działań lub zaniechań sprzecznych z ustalonym w PZD porządkiem prawnym lub przypisanymi zadaniami, pozostawia protokół w aktach komisji,
  2. w razie stwierdzenia naruszeń przepisów, w tym działań lub zaniechań sprzecznych z ustalonym w PZD porządkiem prawnym lub przypisanymi zadaniami, przekazuje odrębnym pismem protokół wraz załącznikami do okręgowej komisji rewizyjnej PZD w celu podjęcia działań zgodnych ze statutowymi kompetencjami.

 2. W przypadku, gdy zespół kontrolny Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD kontrolował działalności okręgowej komisji rewizyjnej PZD, Przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD:
  1. w razie niestwierdzenia naruszeń przepisów, w tym działań lub zaniechań sprzecznych z ustalonym w PZD porządkiem prawnym lub przypisanymi zadaniami, pozostawia protokół w aktach komisji,
  2. w razie stwierdzenia naruszeń przepisów, w tym działań lub zaniechań sprzecznych z ustalonym w PZD porządkiem prawnym lub przypisanymi zadaniami, przedstawia wyniki kontroli na posiedzeniu Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD w pełnym składzie w celu podjęcia działań zgodnych ze statutowymi kompetencjami.

 3. Do postępowania pokontrolnego, gdy zespół kontrolny okręgowej komisji rewizyjnej PZD kontrolował działalności komisji rewizyjnej ROD, przepisy ust.2 stosuje się odpowiednio.
§ 28

Odrębną uchwałą Krajowa Komisja Rewizyjna PZD może wprowadzić wzory protokołów i sprawozdań przeznaczonych do stosowania w pracach komisji.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 26
 1. Protokół z kontroli wraz z załącznikami oraz wnioskami zespołu wynikającymi z kontroli kierownik zespołu kontrolnego przekazuje przewodniczącemu komisji rewizyjnej prowadzącej kontrolę.

 2. Przewodniczący:
  1. w razie braku stwierdzenia podczas kontroli naruszeń obowiązujących przepisów, w tym działań lub zaniechań sprzecznych z ustalonym w PZD porządkiem prawnym lub przypisanymi zadaniami, pozostawia protokół w aktach komisji rewizyjnej,
  2. w razie stwierdzenia podczas kontroli naruszeń obowiązujących przepisów, w tym działań lub zaniechań sprzecznych z ustalonym w PZD porządkiem prawnym lub przypisanymi zadaniami, przekazuje odrębnym pismem protokół wraz z załącznikami organowi sprawującemu nadzór nad organem, z którego działaniem związane są stwierdzone naruszenia,
  3. w razie stwierdzenia podczas kontroli naruszeń obowiązujących przepisów, w tym działań lub zaniechań sprzecznych z ustalonym w PZD porządkiem prawnym lub przypisanymi zadaniami, które należy zaklasyfikować, jako działanie na szkodę działkowców lub PZD, przekazuje odrębnym pismem protokół wraz z załącznikami organowi sprawującemu nadzór nad organem, z którego działaniem są związane stwierdzone naruszenia, informując jednocześnie o konieczności podjęcia przez ten organ natychmiastowych działań przewidzianych przepisami związkowymi oraz prawem powszechnie obowiązującym.
§ 27
 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 września 2018 roku.

 2. Z dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu traci moc Regulamin Komisji Rewizyjnych PZD wprowadzony Uchwałą Nr 7/III/2015 Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Działkowców z dnia 12 listopada 2015 roku.
Krajowa Komisja Rewizyjna
Polskiego Związku Działkowców

Warszawa, dnia 22 czerwca 2018 roku