STRONA GŁÓWNA

W latach 70-tych pracownicy Zakładów domagali się od swych Rad Zakładowych aby poczynili starania o pozyskanie terenów pod pracownicze ogródki działkowe. Dyrekcje i Rady Zakładowe wystąpiły do Miejskiej Rady Narodowej w Pruszkowie o przydział terenów. Po wybudowaniu ul. Poznańskiej powstał pas zieleni, oddzielony od całości : ul. Mostową, rzeką Utratą, ul. Wiśniową i ul. Poznańską. Powstał w ten sposób pas zieleni praktycznie nikomu niepotrzebny z powodu swych wymiarów. W roku 1972 teren ten został przydzielony przez MRN w Pruszkowie Radom Zakładowym Zakładom:

  1. PZMB
  2. Zarząd Dróg i Mostów
  3. Zaw. Nauczycieli
  4. Z-dy Porcelitu Stołowego
  5. Z-dy Geologiczne
  6. Pracownicy MRN w Pruszkowie

Tak oto powstały Rodzinne Ogrody „Perła”. Po dokonaniu podziału terenu na ogródki, ogrodzono go, przydzielono działki dla poszczególnych rodzin, które zaczęły je zagospodarowywać. Wywieziono śmieci, usunięto rudę żelaza, której były dość grube pokłady, nawieziono nowej ziemi.
Postawiono altanki, dokonano nasadzeń drzew owocowych i krzewów.
W przyszłości na rzece Utracie mają zostać zrobione spiętrzenia oraz ścieżka rowerowo-spacerowa w celu zwiększenia możliwości rekreacyjnych.
Przepiękny zabytkowy neogotycki kościół parafialny p.w. Niepokalanego Poczęcia N.M.P jest atrakcją sakralną okolicy i jest widziany z każdego miejsca na całej rozciągłości naszego Ogrodu.
Zarząd posiada do wglądu aktualny wypis ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Pruszkowa który mówi, między innymi że teren ogródków działkowych znajduje się w obszarze Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.